Phuket air conditioning Phuket air conditioning Phuket air conditioning Phuket air conditioning Phuket air conditioning

บริษัท ชูช่วยเทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
CHOOCHUAY TRADING GROUP

50BY, BL

Project Info

Client Carier
Skills 50BY, BL

Project Description

Packaged Unit แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
ขนาด 85,000 – 910,300 BTU/H